Hemija, nemetali i grafičarstvo

TEHNIČAR ZA OPERATIVNU FORENZIKU

Šta radi tehničar za operativnu forenziku?

 • Priprema i obezbeđuje mesta uzorkovanja;
 • Sprovodi procese uzorkovanja, prikupljanja i dokumentovanja dokaza na mestu događaja;
 • Sprovodi analize i laboratorijska ispitivanja uzoraka u skladu sa propisanom procedurom;
 • Priprema delove dokumentacije i učestvuje u obradi i analizi podataka u operativnoj forenzici;
 • Primenjuje propise i standarde postupanja u oblasti forenzike i mere bezbednosti i zdravlja u radu.

Gde radi?

Ovaj profil stručnjaka je specijalizovan za rad u laboratorijama policije, u laboratorijama koje pružaju usluge i prilikom analize predmeta i skeleta sa različitih arheoloških nalazišta. Takođe moguć je nastavak školovanja na fakultetima kao što su: Fakultet za bezbednost, Kriminalističko-policijska akademija, Pravni fakultet, Tehnološki fakultet itd.

Obrazovanje traje: četiri godine.

TEHNIČAR ZA HEMIJSKU I FARMACEUTSKU TEHNOLOGIJU 

Šta radi tehničar za hemijsku i farmaceutsku tehnologiju?

 • priprema sirovine za izradu farmaceutskih proizvoda;
 • prati i kontroliše proces izrade farmaceutskih poluproizvoda i gotovih proizvoda (injekcionih rastvora, infuzija, sirupa, masti, emulzija, tableta, kapsula itd.);
 • bavi se skladištenjem sirovina i gotovih proizvoda.

Gde radi?

Nakon završetka školovanja zapošljava se u pogonima i laboratorijama farmaceutske industrije. Školovanje može da nastavi na svim fakultetima, a prvenstveno na srodnim kao što su farmaceutski i tehnološki.

 Obrazovanje traje: četiri godine.                      

TEHNIČAR ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE (30)

Šta radi tehničar za zaštitu životne sredine?

 • prati i evidentira emisije štetnih materijala u tehnološkim procesima;
 • radi u kontrolnim punktovima;
 • uzorkuje, meri, prati parametre štetnih materija na raznim lokacijama
 • meri stepen zagađenja u industriji, termoelektranama, toplanama, fabrikama pijaće vode, komunalnim vodama, postrojenjima za preradu otpadnih voda, čvrstog otpada, reciklažnim postrojenjima itd.;
 • radi na zaštiti životne sredine - njenoj reviltalizaciji;
 • ispituje fizička, hemijska i ostala mikrobiološka stanja vode, vazduha i tla.

Gde radi?

Mogućnosti zapošljavanja su: hemijska industrija, poljoprivreda, šumarstvo, akvakultura, prehrambena, tekstilna industrija, saobraćaj, agencije za zaštitu životne sredine, opštinske i druge inspekcijske službe. Veliku ulogu imaju u medijskom izveštavanju o stanju životne sredine u cilju blagovremenog obaveštavanja javnosti.
Mogućnost nastavka školovanja na fakultetima, a na PMF u okviru departmana za hemiju, postoji profil zaštite životne sredine.

Obrazovanje traje: četiri godine.

HEMIJSKI LABORANT

Šta radi hemijski laborant?

 • uzorkuje, priprema, izvodi laboratorijske postupke;
 • određuje svojstva različitih materijala ( lekova, melema, hrane....);
 • tokom rada vodi evidenciju o toku postupka, skladištenju i propisnom obeležavanju laboratorijskih uzoraka.

Gde radi?

Hemijski laboranti se zapošljavaju u

 • naučno-istraživačkoj delatnosti;
 • u laboratorijima pri hemijskoj proizvodnji (praškova za pranje, sapuna, kozmetike, melema.....);
 • proizvodnji i preradi papira

Po završetku srednje škoke stiče se ODLIČNA osnova za upis na fakultet prirodnih nauka, tehnološki fakultet, poljoprivredni fakultet.

Obrazovanje traje: četiri godine.