HEMIJSKO - TEHNOLOŠKA ŠKOLA
S U B O T I C A

MAKSIMA GORKOG 53
TEL.644-111, 644-103
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
web:www.hts.edu.rs

 

I N F O R M A T O R O MOGUĆNOSTIMA UPISA UČENIKA
U I RAZRED U ŠK. 2017/2018. godini

 

PODRUČJE RADA:

PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

 

PREHRAMBENI TEHNIČAR (30)

Obrazovanje prehrambenih tehničara raje 4 godine. Realizacija se odvija prema programu nove metodologije koja ima modularni pristup.

Predmeti koji se izučavaju u toku školovanja su opšte obrazovni, stručni i užestručni, uz mogućnost izbora velikog broja prehrambenih tehnologija.
Izučavaju se sledeće tehnologije:
tehnologija mlinarstva, pekarstva, pekarskog kvasca, bezalkoholnih pića, šećera, vina i vinskih destilata, slada i piva, prerade voća i povrća, mesa i mleka.
Praktična znanja stiču se u laboratorijama škole, gde samostalno rešavaju određene probleme i uče da rukuju raznim aparatima, da pravilno izvode zaključke o dobijenim eksperimentalnim podacima. U pogonima fabrika to svoje znanje proširuju konkretnim zapažanjima, uče da rukuju pojedinim mašinama.
Po završetku školovanja učenik je pripremljen za rad, zahvaljujući većem broju časova praktičnog rada kao i časova teorije, koji na prigodan način pojašnjavaju procese rada. To pruža mogućnost zapošljavanja u industriji mleka, mesa, konditorskih proizvoda, šećera, ulja, prodavnicama prehrambenih proizvoda, pogonskim i hemijskim laboratorijama.
Po završetku ovog obrazovnog profila stiče se odlična osnova za upis na: tehnološki fakultet, fakultet prirodnih nauka (biologija, hemija, ekologija) i drugih fakulteta. Učenici imaju mogućnost da u okviru stručne ekskurzije obiđu preduzeća prehrambene industrije širom zemlje.


PROIZVOĐAČ PREHRAMBENIH PROIZVODA (30)
OPERATER U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI

Učenici ovog obrazovnog profila se osposobljavaju za rad u preduzećima koja se bave proizvodnjom, preradom i distribucijom prehrambenih proizvoda kao što su: jestivo ulje i biljne masti, konditorski proizvodi, bezalkoholna pića, proizvodi od voća i povrća itd.
Rad se sastoji u obavljanju pojedinih operacija na linijama, kao i rukovanju savremenim mašinama i uređajima koji se koriste u preradi.
Poizvođač prehrambenih proizvoda uči opšte i stručne predmete. U okviru stručnih predmeta, upoznaje se sa osnovim sastojcima namirnica, načinom prerade, konzervisanja, pakovanja, etiketiranja i skladištenja gotovih proizvoda i dr.
Praktična nastava se obavlja u fabrikama prehrambene industrije, gde proširuju teoretska znanja i rade na linijama proizvodnje.
Po završetku školovanja učenik je pripremljen za rad, zahvaljujući većem broju časova praktičnog rada kao i časova teorije, koji na prigodan način pojašnjavaju procese rada. To pruža mogućnost zapošljavanja u industriji mleka, mesa, konditorskih proizvoda, šećera, ulja, prodavnicama prehrambenih proizvoda.
Po završetku ovog obrazovnog profila učenik može vanredno da se upiše na: IV (četvri stepen) za prehrambenog tehničara.


P E K A R (15)

Priprema i dozira sirovine ručno ili automatski na uređajima i priprema masu-testo. Obrađuje testo ručno i mašinski, nadgleda fermentaciju, peče i nadgleda pečenje, pakuje i skladišti gotove proizvode.
Pekar radi u mehanizovanim, automatizovanim pogonima. Vodi računa o osnovnim i pomoćnim sirovinama – o kvalitetu, pripremnju, skladištenju ovih sirovina.
Poznavajući kvalitet sirovina, vodi tehnološki proces sa ciljem da se dobije finalni proizvod besprekornog kvaliteta.
Asortiman ovih proizvoda je sve veći i veći što znači da je rad u pekarama raznovrstan.
Po završetku ovog obrazovnog profila učenik može vanredno da se upiše na: IV (četvri stepen) za prehrambenog tehničara i na V stepe(specijalizaciju).

 

M E S A R (15)

Za obrazovni profil mesar, školovanje traje tri godine. Učenici se upoznaju sa principima na kojima se zasnivaju zahtevi , operacije i postupci u tehnologiji proizvodnje i prerade mesa.
Tokom školovanja stiču neophodna znanja i poslove pripreme za rad na liniji obrade životinja, upoznavanje vrsta tipova stoke kao sirovine za industriju mesa, upoznavanje osnovnih karakteristika mesa, ovladavanje stručno-teorijskim znanjima potrebnim za uspešno obavljanje poslova zanimanja mesar.
Po završetku ovog obrazovnog profila učenik može vanredno da se upiše na: IV (četvri stepen) za prehrambenog tehničara i na V stepe(specijalizaciju).

 

PODRUČJE RADA:

HEMIJA I NEMETALI

 

TEHNIČAR ZA INDUSTRIJSKU FARMACEUTSKU TEHNOLOGIJU (30)

Nastavni plan ovog profila je u skladu sa savremenim dostignućima farmaceutske tehnologije. U toku 4 godine stiče praktična i teorijska znanja o:
• Pripremi sirovina za izradu farmaceutskih proizvoda
• Praćenju i kontroli procesa izrade farmaceutskih poluproizvoda i gotovih proizvoda (injekcionih rastvora, infuzija, sirupa, masti, emulzija, tableta, kapsula itd.)
• Skladištenju sirovina i gotovih proizvoda
Nakon završetka školovanja zapošljava se u pogonima i laboratorijama farmaceutske industrije.
Školovanje može da nastavi na svim fakultetima, a prvenstveno na srodnim kao što su farmaceutski i tehnološki.

 

HEMIJSKI LABORANT (30)

Hemijski laborant radi sledeće:
• Uzorkuje, priprema, izvodi laboratorijske postupke.
• Određuje svojstva različitih materijala (lekova, melema, hrane....)
• Tokom rada vodi evidenciju o toku postupka, skladištenju i propisnom obeležavanju laboratorijskih uzoraka
Hemijski laboranti se zapošljavaju u naučno-istraživačkoj delatnosti, u laboratorijima pri hemijskoj proizvodnji praškova za pranje, sapuna, kozmetike, melema i sličnih proizvoda i preradi papira.Po završetku srednje škole stiče se odlična osnova za upis na fakultet prirodnih nauka, tehnološki fakultet, poljoprivredni fakultet i dr.

 

TEHNIČAR ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE (30)

U toku školovanja učenik usvaja teorijska i praktična znanja kao i veštine koje obezbeđuju stručnu osposobljenost za sprovođenje preventivnih i zaštitnih mera u očuvanju životne sredine.
Obrazovanje traje 4 godine, a delokrug poslova i radnih zadataka je:
• praćenje i evidentiranje emisije štetnih materijala u tehnološkim procesima,
• rad u kontrolnim punktovima,
• uzorkovanje, merenje, praćenje parametara štetnih materija na raznim lokacijama
• zagađenja u industriji, termoelektranama, toplanama, fabrikama pijaće vode, komunalnim vodama, postrojenjima za preradu otpadnih voda, čvrstog otpada, reciklažnim postrojenjima itd.
• Radi na zaštiti životne sredine - njenoj reviltalizaciji.
• Ispituje fizička, hemijska i ostala mikrobiološka stanja vode, vazduha i tla.
Mogućnosti zapošljavanja su: hemijska industrija, poljoprivreda, šumarstvo, akvakultura, prehrambena, tekstilna industrija, saobraćaj, agencije za zaštitu životne sredine, opštinske i druge inspekcijske službe.
Veliku ulogu imaju u medijskom izveštavanju o stanju životne sredine u cilju blagovremenog obaveštavanja javnosti.
Mogućnost nastavka školovanja na fakultetima, a na PMF u okviru departmana za hemiju, postoji profil zaštite životne sredine.

 

PODRUČJE RADA:

TEKSTILSTVO

 

MODELAR ODEĆE (30)

Ideju modnog dizajnera ili sopstvenu kreaciju pretvara u delo. Konstruiše osnovnu konstrukciju odevnog predmeta, modeluje ga prema datoj slici modela, izrađuje šablone u traženim veličinama i izrađuje krojnu sliku. Navedene operacije mogu se obavljati ručno ili kompjuterski, uz odgovarajuće programske sisteme. Naša škola je jedna od retkih u Srbiji, koja poseduje najnoviju kompjutersku opremu za konstrukcijsku pripremu proizvodnje odeće i dizajn istih.
Učenik treba da ima smisla za tehničko crtanje, za preciznost, kreativnost, za estetsko izražavanje i sposobnost za umetničko oblikovanje.
Po završetku srednje škole učenik je osposobljen za rad u tekstilnoj industriji kao saradnik u modelovanju odeće.
Modelar odeće može da se zaposli u malim i srednjim preduzećim i konfekcijskim fabrikama u procesu izrade odevnih predmeta, serijske proizvodnje kao i za unikatnu izradu (izrada kostima u pozorištu, ili neki drugi vid unikatne odeće).
Nakon završetka četvorogodišnjeg školovanja moguć je nastavak obrazovanja na većini visokih škola i fakulteta različitih usmerenja (tehnološki, filozofski, filološki, akademije umetnosti, dizajna i sl.).